หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 
Technical Paper
͡ / ѹ
บาปไฮเทค ดัดแปลงชีวิต ฝืนลิขิตธรรมชาติ
สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ
รวมการ์ตูนชีวจริยธรรม
โครงการชีวจริยธรรมฯ 01/02/2008
มนุษย์อนาคต
โครงการชีวจริยธรรมฯ 29/12/2007
การประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปี 2548 ชีวจริยธรรม: ประเทศไทยบนขบวนเทคโนโลยีในอนาคต
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
พันธุกรรมไม่ใช้ฟ้าลิขิต
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ความหวังใหม่ของอัลไซเมอร์?
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
โคลนนิ่งลูกหมูใส่ยีนอัลไซเมอร์รักษาโรคร้าย
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
การคัดเลือกพันธุ์มนุษย์
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
โครงการระบบการดูแลงานวิจัย จริยธรรม และชีวจริยธรรม: ประสบการณ์จากต่างประเทศ
นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
โครงการสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์
คุณสังคม คุณคณากรสกุล
ชีวจริยธรรมของการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย
ดร. นเรศ ดำรงชัย
แนวคิดทางศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
แนวคิดทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
แนวคิดทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การ
สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ – ศูนย์พันธุวิศวกรรมแ
กฏหมายกับการปฏิสนธิเทียมและการคัดเลือกทางพันธุกรรม
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
การวิจัยสเต็มเซลล์ในมุมมองสตรีศึกษา
ณัฐยา บุญภัคดี
ผู้หญิงกับการแพทย์สมัยใหม่
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ทัศนคติของประชาชนว่าด้วยเซลล์ต้นตอ
สังคม สัญจร
กฎหมายกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ์
แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรม (Bioethical Issues and Guidelines)
เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม
โครงการชีวจริยธรรมและการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโน
Stem Cell Policy : World Stem Cell Map
สูดควันพิษ ลูกหลานเป็นมะเร็ง
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ตรวจพันธุกรรมเพื่ออะไร
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พันธุกรรมและสิทธิที่จะไม่รู้
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยควรรับผิดชอบต่อสังคมด้วยหรือไม่
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ปรียาควรได้รับการตรวจว่ามียีนโรคพันธุกรรมร้ายแรงหรือไม่
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ