หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 
การประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปี 2548 ชีวจริยธรรม: ประเทศไทยบนขบวนเทคโนโลยีในอนาคต    ѹ : 7/09/2007
: โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรม ͡ѹ :
: 䫵Ǣͧ : http://
ç :

การประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปี 2548 ชีวจริยธรรม: ประเทศไทยบนขบวนเทคโนโลยีในอนาคต


ชีวจริยธรรม: ประเทศไทยบนขบวนเทคโนโลยีในอนาคต

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2548 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

 

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถูกนำเสนอให้เห็นในสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อสังคมไทย ทั้งในเชิงสังคม จริยธรรม และกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพและทางการแพทย์เป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจทางวิชาการเชิงลึก จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปทำความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการได้ยาก ประกอบกับการนำเสนอทางสื่อ มักเป็นการนำเสนอให้เห็นเฉพาะความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นไปใช้แต่ทางด้านเดียว ทำให้การตัดสินใจของประชาชนต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นกลางถูกต้อง บนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รอบด้าน อย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเรื่องยากตามไปด้วย โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ จึงจะจัดการประชุมเพื่อนำเสนอประเด็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อนำสู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

หัวข้อ : Stem Cell therapy: New Hope for the Future “เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด” – ความหวังใหม่ของการรักษาโรคในอนาคต

นำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านเซลล์ต้นกำเนิดบำบัดในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา โดยยกตัวอย่างให้เห็นในกรณีต่างๆ เช่น การรักษาธาลัสซีเมีย การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งตัวอย่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการนำเสนอตัวอย่างที่มาและการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด แนวคิดเรื่อง การฝากเซลล์ต้นกำเนิดหรือ “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด” ไว้ใช้เมื่อเจ็บป่วยในอนาคตทั้งของตนเองและเพื่อบริจาคให้แก่ผู้อื่น เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งกรณีในต่างประเทศและในประเทศ

ประเด็นจริยธรรมที่นำเสนอเพื่อการพิจารณา ได้แก่ การวางนโยบายสำหรับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา มาตรฐานและความปลอดภัยของการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดย.รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด” – สถานการณ์โลก/สถานการณ์ไทย โดย.รศ.พญ. รัชนี โอเจริญ สภากาชาดไทย

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.นเรศ ดำรงชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวข้อ Human Embryonic Stem Cell Research และ ชีวจริยธรรม

นำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การได้มาซึ่งตัวอ่อนของมนุษย์จากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีการทำสำเนามนุษย์ (cloning) มาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัย อภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งความก้าวหน้าของข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการ cloning และจุดยืนของประเทศไทย

ประเด็นคำถามเชิงจริยธรรมเพื่อการอภิปราย ได้แก่ การนำตัวอ่อนมนุษย์มาใช้ในการวิจัย การโคลนนิ่งเพื่อนำตัวอ่อนมนุษย์มาใช้วิจัย ข้อจำกัดและแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมกำกับเรื่องดังกล่าว

1. การได้มาซึ่งตัวอ่อนมนุษย์สำหรับการวิจัย: สถานการณ์โลก โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2. ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม โดย ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวข้อ: Population Database ` ฐานข้อมูลประชาชน อภิสิทธิรัฐเหนือบุคคล?

นำเสนอแนวทางการจัดการข้อมูล และตัวอย่างรูปธรรมของภาครัฐในการจัดการฐานข้อมูลประชาชน ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลประชาชนบนบัตรประชาชนเอนกประสงค์(smart card)

ประเด็นคำถามเพื่อการอภิปราย ได้แก่ เรื่องความเป็นส่วนตน (privacy) ความเป็นเจ้าของข้อมูล (property) การจัดการข้อมูล ข้อควรระวังและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม

ฐานข้อมูลประชาชน – อภิสิทธิ์รัฐเหนือประชาชน

1. ผลการวิจัยการสำรวจความรู้ ความคิดเห็น และการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางพันธุกรรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์

โดย คุณสังคม คุณคณากรสกุล

2. ข้อมูลประชาชนบัตรอัจฉริยะ โดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวข้อ : Genetic Research การวิจัยทางพันธุกรรมในประเทศ : สังคมไทยควรรับมืออย่างไร

เพื่อนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานในประเทศไทย และประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เห็นถึงการตั้งประเด็นข้อควรคำนึงทางจริยธรรม ตัวอย่างที่นำเสนอได้แก่ โครงการ SNP Project โครงการการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ดีเอ็นเอผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ

ประเด็นคำถามเพื่อการอภิปรายได้แก่ การป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ความเป็นเจ้าของข้อมูล การเก็บและส่งตัวอย่างเลือดและข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อตกลงในการส่งตัวอย่างเลือดหรือเชื้อโรคในระหว่างสถาบันทั้งสถาบันภายในและภายนอกประเทศ การจดสิทธิบัตรจากผลผลิตและข้อความรู้จากโครงการวิจัย

1. การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การวิจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Post Traumatic Stress Disorder ในผู้รอดชีวิตจากสึนามิ โดย นพ.วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ โรงพยาบาลราชานุกูล

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวข้อ : บทบาทและทางเลือกของผู้หญิงกับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การผสมเทียม การตั้งครรภ์แทน การทำสำเนามนุษย์เพื่อให้ได้อ่อนมนุษย์ไปใช้ในงานวิจัย อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพจิต หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ประเด็นคำถามเพื่อการอภิปรายได้แก่ บทบาทและอำนาจของผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้หญิงสามารถช่วยเหลือและป้องกันการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างไร ผู้หญิงสมควรช่วยเหลือและป้องกันมิให้มีการค้าตัวอ่อนหรือไข่หรือไม่และอย่างไร

1. อุ้มบุญได้บุญแน่หรือ โดย ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ผู้หญิงและชีวจริยธรรม โดย คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้แต่ง: โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
File: download

ѺҪԡҹ ͡Ǵ :
 
 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ