หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
adult hematopoietic cells
เซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดจากผู้ใหญ่ ในปัจจุบันเซลล์ประเภทนี้ได้จากไขกระดูก และเป็นเซล์เพียงชนิดเดียวที่ได้จากตัวเต็มวัยที่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้ การใช้ประโยชน์เซลล์จากตัวเต็มวัยมีมากมาย เช่น สามารถใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีล
biobank
สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้ เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติพบว่ามีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการวิจัย DNA bank&Cell
blastocyst
คือตัวอ่อนที่พัฒนาอยู่ในระยะ 5-7 วัน หลังการปฏิสนธิ ประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 100 เซลล์ รวมเรียกว่า blastomere ซึ่ง blastocyst ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ภายในที่จะพัฒนาไปเป็นร่างกายของตัวอ่อน (fetal body) และเป็นแหล่งของสเต็มเซลล์ ส่วนกลุ่มเซลล์ภายนอก (tropoblast)
blood banks
ธนาคารเลือด
cell bank
หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้ เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนของอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติมักพบมีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการวิจัย
central biobank
ได้แก่ ตัวอย่างที่เก็บไว้ในหน่วยงานกลางที่มีระบบของการบริหารงานอย่างเป็นแบบแผน มีสถานที่และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นทางการ รวมถึงมีการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ มักเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไร
Chromosomes
Separate strands of genes, contained in the nucleus of a cell. Normally, chromosomes appear in corresponding pairs. A genome is made up of a complete set of paired chromosomes
DNA bank
หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้ เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนของอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติมักพบมีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการวิจัย
DNA marker (ดีเอ็นเอมาร์กเกอร์)
ท่อนดีเอ็นเอขนาดสั้นหรือไม่ใหญ่นัก
ELSI:Ethical Legal and Social Implication of Science and Technology

คือการศึกษาผลกระทบทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   | 1 | 2 | 3 | 4    

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ