หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ c 3 ¡ ӹǹ 1 ˹
cell bank
หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้ เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนของอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติมักพบมีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการวิจัย
central biobank
ได้แก่ ตัวอย่างที่เก็บไว้ในหน่วยงานกลางที่มีระบบของการบริหารงานอย่างเป็นแบบแผน มีสถานที่และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นทางการ รวมถึงมีการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ มักเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไร
Chromosomes
Separate strands of genes, contained in the nucleus of a cell. Normally, chromosomes appear in corresponding pairs. A genome is made up of a complete set of paired chromosomes
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ